Privacy & cookies

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 16-11-2018.

Download hier ons privacy statement. Heb je nog vragen, neem dan per e-mail contact op met Hekwerkonline via [email protected].

Bedrijfsgegevens

Fenceweb B.V.
Strootsweg 8
7547 RX Enschede
Telefoon: 085 - 130 19 47
E-mailadres: [email protected]
BTW: NL858753418B01
KVK: 71534539

1. Algemeen

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Hekwerkonline.nl. Hekwerkonline.nl respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en zorgt ervoor dat persoonsgegevens die eventueel aan haar worden verstrekt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de AVG, wordt behandeld.

Hekwerkonline.nl houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Hekwerkonline.nl verkocht aan derden.

Iedere relatie van Hekwerkonline.nl verstrekt bij het aanmaken van een account, het contact, en/of bij het aangaan van een overeenkomst met Hekwerkonline.nl persoonsgegevens aan Hekwerkonline.nl. De gegevens die je verstrekt, zijn in de regel aan te merken als persoonsgegevens De persoonsgegevens die Hekwerkonline.nl ontvangt, worden vervolgens door haar verwerkt (o.a. opgeslagen, geraadpleegd en bewaard). Deze verwerking is noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan de dienstverlening van Hekwerkonline.nl, welke onder meer bestaat uit de levering van producten, het in contact treden en het in contact blijven met jou, het uitvoeren van overeenkomsten en om je op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen binnen Hekwerkonline.nl.

Hekwerkonline.nl informeert je graag over de verwerking van jouw persoonsgegevens binnen Hekwerkonline.nl. Hiervoor is deze privacy verklaring opgesteld. Deze privacy verklaring is van toepassing op alle relaties van Hekwerkonline.nl. Overigens zijn (ook) de algemene voorwaarden van Hekwerkonline.nl van toepassing; deze voorwaarden zijn via de volgende link raadpleegbaar: /voorwaarden.

2. Verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Fenceweb B.V. (t.h.o.d.n. Hekwerkonline.nl)
Strootsweg 8
7547 RX Enschede
Tel: 085 - 130 19 47
E-mail: [email protected]
BTW: NL858753418B01
KvK: 61025887

3. Zorgvuldigheid en technische beveiliging

Wij hebben de volgende technische beveiligingsmaatregelen genomen:

 • Medewerkers zijn geïnstrueerd in de omgang met persoonsgegevens 
 • Medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht 
 • Medewerkers hebben alleen toegang tot die persoonsgegevens die zij op grond van hun functie nodig hebben 
 • Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, inclusief organisatorische controle - Inbraakalarm 
 • Encryptie door versleuteling van persoonsgegevens tijdens verzending 
 • Encryptie door versleuteling van gegevensopslag 
 • Oude documenten op juiste manier vernietigen 

Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen.

Je hebt je goed geïnformeerd over de beveiligingsmaatregelen die wij hebben genomen en je bent van mening dat deze maatregelen een beveiligingsniveau hebben dat past bij de aard van de Persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de verwerking.

Hekwerkonline.nl biedt passende waarborgen voor de toepassing van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

4. Geheimhouding

Wij houden de van jou verkregen persoonsgegevens geheim en verplichten onze medewerkers en (eventuele) (sub)verwerkers ook tot geheimhouding.

5. Datalekken

Als er sprake is van een datalek dan stelt Hekwerkonline.nl je daarvan op de hoogte. Hekwerkonline.nl streeft ernaar dit te doen binnen 48 uur na ontdekking van dit datalek of nadat wij daarover zijn geïnformeerd door onze (sub)verwerkers. Wij zullen ook zorgdragen voor melding van het betreffende datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook van de door ons naar aanleiding van het datalek genomen maatregelen houdt Hekwerkonline.nl je op de hoogte.

6. Cookies, Google Analytics

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Hekwerkonline.nl te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek op de website(s) van Hekwerkonline.nl op bijvoorbeeld je computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Je kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren of beperken (via uw browser), hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van Hekwerkonline.nl maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Hekwerkonline.nl heeft hieromtrent een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van het IP-adres wordt voorafgaand aan de verwerking gemaskeerd en de functie “gegevens delen” is uitgeschakeld.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Hekwerkonline.nl geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Hekwerkonline.nl heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

7. Persoonsgegevens die verwerkt worden

O.a. de volgende persoonsgegevens kunnen, indien je deze aan Hekwerkonline.nl verstrekt, door Hekwerkonline.nl worden verwerkt:

 • a. naam, voornaam en voorletters, geboortedatum, geslacht;
 • b. contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mailadres;
 • c. bedrijfsnaam en bedrijfsgegevens (waaronder NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, KvK en IBAN), voor zover je een bedrijf vertegenwoordigt.

8. Doeleinden van de verwerking

Je persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden verwerkt

 • a. Uitvoering van overeenkomsten met jou c.q. met het bedrijf waarvoor je werkzaam bent;
 • b. de communicatie omtrent offertes/aanvragen van jou c.q. van het bedrijf waarvoor je werkzaam bent; 
 • c. uitvoering van diensten en werkzaamheden (inclusief facturatie);
 • d. het aanmaken en onderhouden van een door jou bij ons aan te maken account;
 • e. PR/marketing/acquisitie van Hekwerkonline.nl; 
 • f. verbetering van de bedrijfsvoering van Hekwerkonline.nl.

Verwerking van persoonsgegevens buiten deze doeleinden vindt niet plaats.

9. Duur van de verwerking

Je persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk en/of wettelijk voorgeschreven. De verwerking vindt plaats gedurende de gehele klant/ leveranciers/samenwerkingsrelatie met jou of met het bedrijf waarvoor je werkzaam bent. Indien de (samenwerkings)relatie met jou of het bedrijf waarvoor je werkzaam bent, eindigt, bewaart Hekwerkonline.nl je persoonsgegevens gedurende zes maanden na de beëindiging van deze relatie.

Indien je persoonsgegevens niet in het kader van een (bestaande) klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie worden verwerkt, bewaart Hekwerkonline.nl je persoonsgegevens gedurende zes maanden na het verstrekken van de persoonsgegevens.

Na de genoemde periode worden je persoonsgegevens door Hekwerkonline.nl vernietigd, tenzij je opnieuw toestemming verleent om je persoonsgegevens te verwerken.

10. Persoonsgegevensdelenmetderdepartijen

Je persoonsgegevens worden alleen met medewerkers binnen Hekwerkonline.nl gedeeld die je persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst met jou noodzakelijkerwijs dienen te kennen of voor zover het delen noodzakelijk is om met je in contact te kunnen treden. Voor het uitvoeren van (eventuele) overeenkomsten met jou of het bedrijf waar je werkzaam bent, voor het voeren van onderhandelingen daarover alsmede ten behoeve van het voeren van een deugdelijke administratie, werkt Hekwerkonline.nl met verschillende (software)systemen. Hekwerkonline.nl heeft met de leverancier(s) van deze systemen (verwerkers) overeenkomsten gesloten ter bescherming van uw persoonsgegevens.

11. Je rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens heb je de volgende rechten: - recht op inzage in je persoonsgegevens die door Hekwerkonline.nl worden verwerkt. Daarbij ontvang je ook een overzicht van derden aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt;

 • recht op rectificatie, indien Hekwerkonline.nl bijv. niet de juiste persoonsgegevens verwerkt. Hierbij kan gedacht worden aan de wijziging van uw adresgegevens bij verhuizing;
 • recht op verwijdering van je persoonsgegevens (recht om vergeten te worden). Dit geldt niet, indien Hekwerkonline.nl wettelijk verplicht is om de persoonsgegevens te bewaren;
 • recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens;
 • recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens;
 • recht om de toestemming tot verwerking van je persoonsgegevens weer in te trekken;
 • recht op het stellen van vragen dan wel kenbaar maken van opmerkingen/bezwaren bij Hekwerkonline.nl en indien dit niet naar tevredenheid verloopt, bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien je gebruik wilt maken van (één van) deze rechten, neem dan contact op met Hekwerkonline.nl. De contactgegevens zijn onder “verwerkingsverantwoordelijke” vermeld in dit privacy statement.

12. Toepasselijk recht en wijziging

Op dit privacy statement / deze verwerkersovereenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met dit privacy statement. Hekwerkonline.nl is gerechtigd, deze privacy verklaring eenzijdig te wijzigen indien dit in het kader van bedrijfsbelangen van Hekwerkonline.nl of wetswijzigingen noodzakelijk is.