Algemene voorwaarden van Hekwerkonline.nl

Artikel 1: Algemene Voorwaarden en Toepasselijkheid

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
“Hekwerkonline.nl”: de leverancier van de aangeboden producten en "Opdrachtgever": de (potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van Hekwerkonline.nl

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van, evenals op de tussen Hekwerkonline.nl en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.
1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle andere rechtsbetrekkingen bij Hekwerkonline.nl. De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Afwijkingen van onderstaande algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door Hekwerkonline.nl aan Opdrachtgever.
1.5 Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Hekwerkonline.nl en Opdrachtgever in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

Artikel 2: Aanbod en overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van Hekwerkonline.nl zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
2.3 Hoewel Hekwerkonline.nl de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Hekwerkonline.nl en de Opdrachtgever kan (gaan) duiden kan de Opdrachtgever hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
2.4 De overeenkomst komt tot stand door verzending van de schriftelijke bevestiging (dit kan traditioneel per post of elektronisch gedaan worden) door Hekwerkonline.nl aan Opdrachtgever dat de opdracht c.q. bestelling aanvaardt, danwel bij gebreke daarvan, doordat Hekwerkonline.nl uitvoering geeft aan de gegeven opdracht c.q. bestelling. Hekwerkonline.nl is gerechtigd zonder opgave van redenen een opdracht te weigeren.
2.5 Wijzigingen in de overeenkomst gelden niet tenzij ze door Hekwerkonline.nl schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd. Alle uit de wijzigingen voor Hekwerkonline.nl voortvloeiende kosten zullen tegen de op dat moment geldende tarieven aan Opdrachtgever worden doorberekend.
2.6 Hekwerkonline.nl is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst een volledige betaling dan wel bankgarantie aan de Opdrachtgever te vragen.
2.7 Bij gebreke van schriftelijke bevestiging wordt de factuur geacht de inhoud van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 3: Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, in Euro’s en inclusief B.T.W.
3.2 In geval van aantoonbare wijziging van een of meer van de kostprijsbepalende factoren, zoals inkoopprijzen, valutakoersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, douanetarieven e.d. na aanbieding c.q. totstandkoming van de overeenkomst, is Hekwerkonline.nl gerechtigd de geoffreerde c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen, e.e.a. voor zover dat niet bij de wet verboden is, en ongeacht of de wijziging voor Hekwerkonline.nl al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Hekwerkonline.nl zal de Opdrachtgever van genoemde wijzigingen schriftelijk in kennis stellen voorafgaand aan het in productie nemen van de te leveren goederen. Opdrachtgever is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen tien (10) dagen na de mededeling van Hekwerkonline.nl van de prijsverhoging.
1. 3.3 De geldigheid van een offerte komt te vervallen na 4 weken. Prijswijziging worden in deze periode niet toegepast behalve bij veranderde B.T.W.-tarieven.

Artikel 4: Betaling

4.1 Hekwerkonline.nl heeft het recht de productie of levering van de door Opdrachtgever bestelde goederen niet eerder te laten aanvangen dan het moment waarop de door Hekwerkonline.nl aan Opdrachtgever toegezonden facturen zijn voldaan.
4.2 Indien het volgens de factuur verschuldigde bedrag niet binnen de op de factuur genoemde termijn is voldaan en de goederen al zijn geleverd danwel op maat besteld of geproduceerd en daarom niet te retourneren aan leverancier, is Opdrachtgever, zonder dat sommatie of voorafgaande ingebrekestelling vereist is, in gebreke, en is hij vanaf de factuurdatum aan Hekwerkonline.nl een rente verschuldigd op jaarbasis van 2% boven de op dat moment geldende wettelijke rente per (gedeelte van een) maand over het totale openstaande bedrag. Hekwerkonline.nl zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen. De administratiekosten hiervan bedragen Euro 5,-- en zullen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
4.3 Indien Opdrachtgever ook na het versturen van de herinnering niet, niet-volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Hekwerkonline.nl het recht om haar buitengerechtelijke (incasso) kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 Wanneer Hekwerkonline.nl een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso geeft, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daarmee verband houdend voor rekening van Opdrachtgever. Voor de buitengerechtelijke kosten is Opdrachtgever minimaal 15% van de hoofdsom vermeerderd met de al verschuldigde renten aan Hekwerkonline.nl verschuldigd, met een absoluut minimum van € 500,-- exclusief. B.T.W.
4.5 Hekwerkonline.nl is na de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd van Opdrachtgever zekerheid te bedingen. Indien en zolang Opdrachtgever in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is Hekwerkonline.nl gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten.
4.6 Bij niet-tijdige betaling van een factuur zijn alle vorderingen van Hekwerkonline.nl op Opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling vereist is, onmiddellijk opeisbaar.
4.7 Bij niet nakoming door Opdrachtgever van hetgeen over betaling is overeengekomen, is Hekwerkonline.nl gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten. Ook is Hekwerkonline.nl gerechtigd Opdrachtgever zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Hekwerkonline.nl te weigeren.


Artikel 5: Levering en Leveringstermijn

5.1 Onder levertijd wordt in deze verstaan, de vermoedelijke termijn waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. Een overschrijding van maximaal 1 week wordt als redelijk beschouwd.
5.2 Indien de leveringstermijn met meer dan het maximum van 2 weken wordt overschreden, is Opdrachtgever gerechtigd enkel ontbinding van de overeenkomst te vorderen, en niet ook schadevergoeding, zonder rechtelijke tussenkomst d.m.v. een e-mail of een telefonisch bericht, behoudens indien zich een situatie als in artikel 10 bedoeld.
5.3 Op de Opdrachtgever rust een afnameplicht.
5.4 Hekwerkonline.nl behoudt zich het recht voor bestellingen in deelzendingen te leveren zolang de volledige bestelling uiteindelijk kan worden geleverd.
5.5 Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.
5.6 De levertijd gaat pas in nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de aanvang van de uitvoering daarvan noodzakelijke gegevens en zaken in het bezit van Hekwerkonline.nl zijn en een overeengekomen vooruitbetaling is verricht.

Artikel 6: Transport en risico-overgang

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking, e.d. bepaald door Hekwerkonline.nl, draagt hiervoor de aansprakelijkheid.
6.2 Risico-overgang; Het risico van Hekwerkonline.nl voor verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de Opdrachtgever of van een door de Opdrachtgever aan te wijzen derden wordt gebracht.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang

7.1 Alle door Hekwerkonline.nl aan Opdrachtgever te leveren en geleverde zaken blijven eigendom van Hekwerkonline.nl totdat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen tegenover Hekwerkonline.nl ter zake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties, ter zake door Hekwerkonline.nl verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, evenals de vorderingen van Hekwerkonline.nl op Opdrachtgever wegens tekortschieten door Opdrachtgever in de nakoming van zijn verbintenissen tegenover Hekwerkonline.nl heeft voldaan.
7.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd om de zaken op welke wijze dan ook te vervreemden, te bezwaren met een beperkt zekerheids- of genotsrecht, of op een andere manier aan het verhaal van Hekwerkonline.nl te onttrekken.
7.3 Bij niet-nakoming door Opdrachtgever van zijn in dit artikel genoemde verplichtingen is Hekwerkonline.nl gerechtigd om na ingebrekestelling doch zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, de zaken die op grond van het eigendomsvoorbehoud of op een andere manier - nog - het eigendom van Hekwerkonline.nl zijn, terug te nemen. Opdrachtgever is gehouden om Hekwerkonline.nl plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden, de zaken als het eigendom van Hekwerkonline.nl te identificeren, en verleent Hekwerkonline.nl nu al toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te - laten - betreden teneinde de zaken terug te nemen.

Artikel 8: Garantie

8.1 Ten aanzien van de op door Hekwerkonline.nl verstrekte afbeeldingen en tekeningen voorkomende maten, gewichten, materiaalvermeldingen en andere bepalende gegevens, behoudt Hekwerkonline.nl de gebruikelijke toleranties voor, zonder dat opdrachtgever daaraan enig recht kan ontlenen.
8.2 De garantie geldt in het geval van gebrekkige kwaliteit van geleverde producten, ondeugdelijkheid van de verwerkte materialen, incompleetheid en enkel ingeval dit gebrek aantoonbaar aan Hekwerkonline.nl te wijten is.
8.3 Betreffende vervaardigde en handelszaken: 
Op de door Hekwerkonline.nl geleverde zaken wordt garantie verleend voor materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie houdt in dat Hekwerkonline.nl de keuze is voorbehouden ofwel kosteloos de ondeugdelijke onderdelen opnieuw te leveren, ofwel aan Opdrachtgever de door haar betaalde prijs te restitueren onder terugname van de zaken.
8.3.1 Ten aanzien van door Hekwerkonline.nl van derden betrokken materialen en/of producten, aangewend ter vervaardiging van zaken, gelden tegenover onze Opdrachtgever de garantiebepalingen van onze leveranciers.
8.3.2 Opdrachtgever kan geen ander recht aan onze garantie ontlenen dan hierboven vermeld.
8.4.3 De garantie is van kracht gedurende 6 maanden na aflevering.
8.3.4 De garantie geldt niet voor nuanceverschillen in kleur en/of glans die volgens de technische maatstaven normaal geacht moeten worden.
8.4 De garantie geldt niet gedurende de periode dat Opdrachtgever met de nakoming van zijn verplichtingen jegens Hekwerkonline.nl in gebreke blijft. Nadien herleeft de garantie, doch niet met terugwerkende kracht en zonder dat daardoor de garantietermijn wordt verlengd.
8.5 De garantie geldt niet voor gebreken die zijn geconstateerd volgens keuringsmethoden die niet van tevoren zijn overeengekomen.
8.6 Het niet-nakomen van onze garantieverplichtingen ontheft Opdrachtgever niet van de verplichtingen welke voor hem uit deze of enig andere met Hekwerkonline.nl gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.
8.7 Uitgesloten van garantie zijn in ieder geval, maar niet uitsluitend:
• meetfouten, normale (materiaalafhankelijke) slijtage, krimp, verkleuring, schade als gevolg van oneigenlijk gebruik, eigenhandig aanpassen, gebruik in niet geschikte ruimtes, schade als gevolg van reinigingsmiddelen of onjuist reinigen en gevolgschade.
8.8 Bij een tijdig ingediende klacht wordt Hekwerkonline.nl in de gelegenheid gesteld onderzoek te doen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een gegronde klacht verleent de consument aan Hekwerkonline.nl een redelijke termijn voor herstel of vervanging van het product/dienst.

Artikel 9: Inspectie/Klachten/Aansprakelijkheid/Reclamaties

9.1 Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering van producten en/of diensten de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten over een door Hekwerkonline.nl geleverd product, dienen door de Opdrachtgever direct aan Hekwerkonline.nl schriftelijk en gemotiveerd binnen uiterlijk 15 dagen na aflevering per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld. In overleg tussen Opdrachtgever en Hekwerkonline.nl kan levering van ontbrekende, herstel, vervanging of retourbetaling plaatsvinden. Bij overschrijding van de 15 dagen termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Hekwerkonline.nl geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever. Bij eventuele geschillen kan de Consumentenbond als onpartijdige intermediair worden geraadpleegd.

Consumentenbond
Postbus 1000
2500 BA Den Haag
Tel 070-4454545

9.2 Bij Hekwerkonline.nl draait alles om tevreden klanten. Mocht u toch een slechte ervaring hebben met onze service, dan horen wij dit graag. U kunt uw klacht richten aan de afdeling info@Hekwerkonline.nl
Ook dan krijgt u uitsluitsel over uw klacht binnen 5 werkdagen.
9.3 Het reclamatierecht en onze garantieverplichting vervalt zodra de zaken verdere bewerking, (de)montage of inbouw hebben ondergaan, danwel ondeugdelijk zijn opgeslagen.
9.4 Reclamaties betreffende berekende prijzen en andere klachten betreffende de factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Hekwerkonline.nl ingediend te zijn, bij gebreke waarvan klachten niet meer in behandeling zullen worden genomen.
9.5 Het indienen van reclamaties geeft Opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling der zaken en/of bewerkte zaken te weigeren danwel op te schorten.


Artikel 10: Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke en/of onvoorziene omstandigheden waardoor de nakoming van de verbintenissen waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, blijvend of tijdelijk verhinderd wordt. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen werkstaking, bedrijfsbezetting, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, oproer, molest, brand, waterschade, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie en overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerbelemmeringen, verkoopverboden en alle andere bedrijfsstoringen, alles bij Hekwerkonline.nl zelf c.q. de toeleveranciers van Hekwerkonline.nl, alsmede wanprestatie door onze toeleveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens Opdrachtgever redelijkerwijs niet – tijdig – kunnen nakomen.
10.2 In geval van overmacht zijn zowel Hekwerkonline.nl als Opdrachtgever gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de overmacht verhinderde oorzaak op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.
10.3 Indien Hekwerkonline.nl bij het intreden van de overmacht situatie al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is Hekwerkonline.nl ongeacht de ontbinding of opschorting gerechtigd de gemaakte kosten, verrichte werkzaamheden c.q. geleverde zaken te factureren, en dient Opdrachtgever deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11: Herroepingsrecht bij levering op producten

11.1 Bij de aankoop heeft de Opdrachtgever gedurende 14 dagen na de ontvangst van de zaak het recht de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. De termijn vangt aan op de dag na ontvangst van het product.
11.2 Tijdens de termijn voor herroeping zal de consument de nodige zorg omtrent het product en de verpakking betrachten. Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht zal de consument het product met alle toebehoren, in originele staat en verpakking retourneren aan Hekwerkonline.nl.
11.3 Indien de consument gebruik maakt van herroepingsrecht zal Hekwerkonline.nl binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde zaken terugbetalen. De bezorgkosten van de geretourneerde zaken zijn voor rekening van de Opdrachtgever.


Artikel 12: Ontbinding

12.1 Ontbinding van de overeenkomst volgt indien:
12.1.1 Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting jegens Hekwerkonline.nl niet, niet tijdig of niet juist nakomt.
12.1.2 Opdrachtgever failliet verklaart wordt, of een verzoek daartoe ingediend is, surséance van betaling verkeert.
12.1.3 Beslag wordt gelegd op (een deel van) de eigendommen van Opdrachtgever.
12.1.4 Opdrachtgever krachtens rechterlijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of van zijn vrijheid beroofd is.
12.1.5 Opdrachtgever ontboden of geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt.


Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht en behoudens in geval van opzet of grove schuld van Hekwerkonline.nl en behoudens tot wat waartoe Hekwerkonline.nl op grond van garanties gehouden mocht zijn, is Hekwerkonline.nl niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, stilligschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij Opdrachtgever als bij derden, ook niet indien die schade is ontstaan door opzet of grove schuld van de ondergeschikten van Hekwerkonline.nl en door Hekwerkonline.nl bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of hulpzaken.
13.2 De aansprakelijkheid van Hekwerkonline.nl is te allen tijde beperkt tot het door Hekwerkonline.nl met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerde bedrag. Indien er in voorkomende gevallen geen verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan, om welke reden ook, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde.

Artikel 14: Persoonsgegevens

14.1 Bij bestelling geeft de Opdrachtgever toestemming voor volgend gebruik van zijn gegevens:
14.1.1 Door Opdrachtgever ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand ter gebruik voor de uitvoering van de bestelling van Opdrachtgever.
14.1.2 De gegevens van Opdrachtgever worden opgenomen in een centraal bestand van Hekwerkonline.nl en zullen alleen worden gebruikt om Opdrachtgever volledig up-to-date te houden voor wat betreft de zaken en diensten van Hekwerkonline.nl of gerelateerde diensten van anderen die in de interesse van de Opdrachtgever liggen, tenzij Opdrachtgever heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen. De verwerking van de gegevens van Opdrachtgever zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
14.1.3 Hekwerkonline.nl biedt u de mogelijkheid om uit het mailbestand te worden verwijderd.
14.1.4 Opdrachtgever kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Hekwerkonline.nl over de persoon van de Opdrachtgever worden opgenomen in het bestand van Hekwerkonline.nl Opdrachtgever is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.


Artikel 15: Diversen

15.1 Indien Opdrachtgever aan Hekwerkonline.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Hekwerkonline.nl gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat Opdrachtgever Hekwerkonline.nl een nieuw adres heeft doorgegeven.
15.2 Indien door Hekwerkonline.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Lijmshop24 deze Voorwaarden soepel toepast.
15.3 Hekwerkonline.nl is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van Opdrachtgever gebruik te maken van derden.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillenregeling

16.1 Op alle overeenkomsten en verbintenissen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen, worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter van hetzij de woonplaats van Hekwerkonline.nl, hetzij die van de woonplaats van de wederpartij, dat ter keuze Hekwerkonline.nl

Artikel 17: Bescherming privacy

Hekwerkonline.nl respecteert uw privacy. Wanneer u gegevens aan Hekwerkonline.nl ter beschikking stelt, dan worden deze nimmer doorgegeven aan derden. In ieder geval heeft Hekwerkonline.nl het recht een printuitdraai van uw originele bestelling in een dossier te bewaren.

Artikel 18: Informatie

U hebt het recht om bij Hekwerkonline.nl op te vragen welke gegevens Hekwerkonline.nl van u geregistreerd heeft. Indien u dit wilt weten, dient u schriftelijk hiertoe een verzoek in te dienen. Sluit hierbij een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij. Wij sturen u dan een overzicht van de bij Hekwerkonline.nl geregistreerde informatie; de door u opgestuurde kopie van uw legitimatiebewijs sturen wij bij deze informatie retour.

Vragen?

Heeft u nog vragen, neem dan per e-mail contact op met Hekwerkonline.nl via info@hekwerkonline.nl.

Bedrijfsgegevens

Fenceweb B.V.
Nijverheidsweg 35
7671DA Vriezenveen
BTW: NL858753418B01
KVK: 71534539

Contact
085 - 130 19 47 info@hekwerkonline.nl Chat nu