Garantie

Garantie

Bij de producten van Hekwerkonline is de wettelijke garantie van toepassing. Dit betekent dat je altijd recht hebt op een goed product. Indien het product niet naar wens is, heb je recht op gratis reparatie, een nieuw product of op teruggave van het geld.

Wij behandelen onze producten zeer zorgvuldig en proberen daarom ook altijd onze producten in topconditie te leveren. Er kan altijd iets gebeuren/plaats vinden waardoor je aanspraak moet maken op jouw garantie. Je bent verplicht om binnen twee weken na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Wij adviseren je om beroep te doen op jouw garantie via service@hekwerkonline.nl.

Indien het gaat om transportschade dient dit op de pakbon bij de transporteur te zijn vermeld.

Ten aanzien van de op door Hekwerkonline verstrekte afbeeldingen en tekeningen voorkomende maten, gewichten, materiaalvermeldingen en andere bepalende gegevens, behoudt Hekwerkonline de gebruikelijke toleranties voor, zonder dat opdrachtgever daaraan enig recht kan ontlenen.

Opdrachtgever kan aanspraak maken op garantie in geval van gebrekkige kwaliteit van geleverde producten, ondeugdelijkheid van de verwerkte materialen en incompleetheid van het geleverde.

Op de door Hekwerkonline geleverde zaken wordt garantie verleend voor materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie houdt in dat Hekwerkonline de keuze is voorbehouden ofwel kosteloos de ondeugdelijke onderdelen opnieuw te leveren, ofwel aan Opdrachtgever de door hem betaalde prijs te restitueren onder terugname van de zaken.

Ten aanzien van door Hekwerkonline bij derden betrokken materialen en/of producten, aangewend ter vervaardiging van zaken, gelden tegenover Opdrachtgever de garantiebepalingen van de leveranciers van Hekwerkonline.nl.

Uitgesloten van garantie zijn in ieder geval, maar niet uitsluitend: meetfouten, normale (materiaalafhankelijke) slijtage, krimp, verkleuring, schade als gevolg van oneigenlijk gebruik, eigenhandig aanpassen, gebruik in niet geschikte ruimtes, schade als gevolg van reinigingsmiddelen of onjuist reinigen en gevolgschade.

Ons hekwerk is afgewerkt met poedercoating. Helaas kunnen wij niet garant staan voor corrosie. Indien het hekwerk binnen een straal van ~25 kilometer van de kustlijn gemonteerd is, behouden wij het recht van de garantie in verband met de zoutaanslag.

Bij een tijdig ingediende klacht dient Opdrachtgever Hekwerkonline in de gelegenheid te stellen om onderzoek te doen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een gegronde klacht verleent Opdrachtgever aan Hekwerkonline een redelijke termijn voor herstel of vervanging van het product/ dienst.

Veelgestelde vragen

Hoeveel jaar garantie zit er op een tuinafscheiding van Hekwerkonline?

Onze producten zijn gemaakt van goede materialen en worden zeer zorgvuldig behandeld om jou de beste kwaliteit te kunnen leveren. Op hekwerken geven wij standaard 10 jaar garantie. Heb je schade opgelopen aan jouw product van Hekwerkonline binnen de garantie, dan zullen wij kosteloos zorgdragen voor reparatie of vervanging. Klik hier om meer te lezen over deze garantie.